Photo by Nosiuol on Unsplash

Natasha aspires to enter the Oil and Gas industry in the near future. She describes herself as one who loves challenges and avidly seeks opportunities to grow.

1. Can you introduce yourself? How many languages do you speak?

My name is Natasha, I am a Mechanical Engineering student, currently in my second semester, second year of my studies. I can speak…

Photo by Anthony DELANOIX on Unsplash

Natasha aspire à entrer dans l’industrie pétrolière et gazière dans un avenir proche. Elle se décrit comme quelqu’un qui aime les défis et qui recherche avidement les occasions de se développer.

1. Pouvez-vous vous présenter ? Combien de langues parlez-vous ?

Je m’appelle Natasha, je suis étudiante en génie mécanique, actuellement au deuxième semestre de ma deuxième année d’études. Je…

Photo by Luca Bravo on Unsplash

As 2021 nears its end, let us take a look at 10 trends related to technology. Under each trend, its definition, current development (as of November 2021), relevance, use, and an example of its application will be given to help the reader understand the shortlisted trends. …

God, I thank you for the Protestant reformation, whereby You revived Your church through faithful men, handpicked from the most unlikely places.

Lord, You said You will build Your church and You have done it and will continually do so.

From a friend who has encouraged me, loved me, provided for me so much… despite our very brief interaction:

“Brother, don’t be disappointed by denomination.

It’s just a name, it’s how you walk with God that matters.

You find mixed groups in every denomination.

And let’s not be surprised that you see some [whom we do not expect to see] in heaven as well.

It’s more important to seek a reformed heart.”

I am sharing this since today is reformation day.. 31/10/2021.

“It’s more important to seek a reformed heart.”

Techtober is the time of the year where like-minded people spend time talking about technology, entrepreneurship, and how to build the future.

Today we will look at:

The Institution of Engineers, Malaysia — Universiti Teknologi PETRONAS — Student Chapter (IEM-UTP-SC).

“Building the Future through Professional Engineering”

According to the Association for Computing Machinery (the world’s largest…

语言、文化、会话、石油和天然气 — 对娜塔莎-杰万的采访。

娜塔莎渴望在不久的将来进入石油和天然气行业。她形容自己是一个喜欢挑战并热衷于寻求成长机会的人。

1.你能介绍一下自己吗?你会说多少种语言?

我叫娜塔莎,是一名机械工程专业的学生,目前正在读二年级第二学期。我可以说三种语言。英语、马来语和汉语。我也是IEM UTP学生分会的现任主席和明日能源2021的秘书。

2.是什么让你开始学习法语的?

没有一个具体的事件发生,导致我学习法语。我记得在我上中学的时候,我遇到了一个法国交换生,我和他结成了朋友。另外,在大学里,我和法国交换生交了朋友,他们大多是商科学生。我们一起打网球。我还看了电影,这激发了我对法国文化的兴趣。这就是为什么当我看到法语科目作为MPU2科目提供时,我决定选修法语。

3.如果可以的话,请告诉我们一些关于法语的情况?

我不是一个历史爱好者,但我知道法语在1539年才被承认,根据法语国家组织的数据,有29个国家使用法语作为其官方语言。这相当于约有3亿人讲法语。

“与法语相比,英语似乎有一个更多的语法。你怎么看?”

在我看来,法语并没有什么变化,因为它在几个世纪以来被保存得更多。

它的语法是至关重要的。

我发现,与英语相比,法语的结构更加严格。

4.你是否找到了一个你的语言技能可能有用的利基?就像PPV中心的女士是如何利用她的多语言技能为前来注射疫苗的病人服务的?

这是一种对话技巧,它帮助你与那些与你没有相似背景的人交谈。它能帮助人们立即找到共同点。

5.你个人会如何鼓励他人学习额外的语言?马来西亚人当然是多语言的,这种技能在工作场所内外都很容易成为一种优势。

能说多国语言始终是一个优势。

除了沟通方面,它更能开发你的大脑。

我不记得来源了,但我读过一些文章,基本上说当你用某种语言思考时,是在训练大脑更有创造力,帮助它更有批判性地思考。

[与娜塔莎给出的答案相关的链接。外语学习对创造力的影响]。

6.你对这些有什么看法。泰国洞穴救援,在战争时期拯救囚犯的口译员能够理解敌人,为那些能够说其他语言的人提供志愿服务的机会,例如帮助那些发展中国家,在那里高质量的教育对他们的大多数人口来说是一种罕见的特权?

为了保护你的文化,你不需要把其他的东西拒之门外。

我们应该寻求理解那些与我们不同的人。

是的,你必须欣赏你的背景,学习你的[母语]语言,记住你来自哪里,但至于世界其他地方,不必局限于只拥有一种文化。每个人都在努力保护自己的文化。每个人都有可以带来的东西。这就是为什么我们需要包容所有人,以打破我们生活的 “泡沫”。很多时候,种族主义是我们允许留下来的一个坏习惯。

为了保护你自己的文化,你不需要把其他的东西拒之门外。

7.鉴于这些,你如何看待你的技能被用来做好事?

由于我有跨文化背景,知道不同的语言,并接触到各种文化,我学会了欣赏各种文化和语言之间存在的差异。

我学会了不要以貌取人,要真正了解别人,要真正欣赏关于文化的对话。这是一个非常重要的技能,就是谈论文化。

它可能看起来不酷,但我不认为它是。

8.有句话说,没有什么能像母语一样说到人的心里去。你的想法是什么?

你这么问很有意思,我的母语是泰米尔语,但我却不会说。我曾经和我已故的祖母说过泰米尔语,她教我泰米尔语,但我已经忘记了从她那里学到的东西。

9.Bonus问题:你认为自己会在2024年的法国奥运会上做志愿者吗?

说实话,我不认为!

10.多一种语言如何能帮助你的当地社区?

我认为,如果当地社区的每个人都懂得这种语言,这是很有好处的。

但是,当我的当地社区不知道这种语言时,一种额外的语言如何能够帮助他们?

有人说,天然气如果不负责任地开采,是很危险的(它会导致生态系统的崩溃)。从天然气中提取的产品如果不正确运输,会导致爆炸。同样,我们生活在动荡的时代,仇外心理欺骗了我们,巩固了我们之间的分裂。这没有必要,我们可以用我们已经知道的工具来解决’种族问题’:爱、同情心、理解。

这难道不对吗?这难道不是我们的责任吗?

Photo by Esmonde Yong on Unsplash

Kalau boleh, bolehkah kami mengetepikan permusuhan dan bersatu?

Kalau boleh, bolehkah kami fikirkan siapakah musuh sebenar kami selama ini?

Kalau boleh, ingatkah anda beberapa tahun dulu, kami menyani lagu tu, ‘saya Anak Malaysia,

Melayu iban india cina Kadazan portugis pun ada Semua kaya dengan budaya Di bawah kibaran satu bendera

Bolehkah kami fikirkan apa sebenarnya maksud dia?

Kalau boleh, bolehkah kita semua menaklukkan rasisme yang terdapat dalam hati kita sendiri,

Namua diri sendiri adalah penjahah yang menghalang kami sebagai negara untuk berdikari.

Kalau boleh, bolehkah pantun ini direalisasi?

Selamat Hari Malaysia.

Photo by Pat Whelen on Unsplash

Located in East Malaysia, Sarawak is the Southeast Asian nation’s largest state. To its East lies Brunei, a separate nation and Sabah, another state which along with Sarawak joined Malaya to form Malaysia in 1963. To their South lies Kalimantan which belongs to Indonesia. …

Photo by Taylor Heery on Unsplash

Pottery is both a product and a process. Its products — be it whole or in pieces — of bygone ages provide one with the rich history of a particular location.

The making of pottery — the process itself — by means of hand movements, impurity removal, the heating process…

J

Christian, Engineer, Journalist. Ecclesiastes 12:13–14.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store