Kalau Boleh

Photo by Esmonde Yong on Unsplash

Kalau boleh, bolehkah kami mengetepikan permusuhan dan bersatu?

Kalau boleh, bolehkah kami fikirkan siapakah musuh sebenar kami selama ini?

Kalau boleh, ingatkah anda beberapa tahun dulu, kami menyani lagu tu, ‘saya Anak Malaysia,

Melayu iban india cina Kadazan portugis pun ada Semua kaya dengan budaya Di bawah kibaran satu bendera

Bolehkah kami fikirkan apa sebenarnya maksud dia?

Kalau boleh, bolehkah kita semua menaklukkan rasisme yang terdapat dalam hati kita sendiri,

Namua diri sendiri adalah penjahah yang menghalang kami sebagai negara untuk berdikari.

Kalau boleh, bolehkah pantun ini direalisasi?

Selamat Hari Malaysia.

Photo by Sarita Dlima on Unsplash

--

--

--

Christian, Engineer, Journalist. (Aspire) Teacher, Artist, Translator, Disaster Relief Worker, Anti-Human Trafficking, Ch. Pl. Ecclesiastes 12:13–14.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
J

J

Christian, Engineer, Journalist. (Aspire) Teacher, Artist, Translator, Disaster Relief Worker, Anti-Human Trafficking, Ch. Pl. Ecclesiastes 12:13–14.

More from Medium

Growing Up East of Eden

Two Middling Poems: September Grass & The Stage

Bollywood has evolved in its portrayal of the LGBTQIA+ community…

Men in Music: The Lost Perspective of “He”